Klubi põhikiri

Mittetulundusühingu Fullsize VAN & Truck Club põhikiri

I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Fullsize VAN & Truck Club (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti, Tallinn.
1.2 Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast.
1.3 Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II EESMÄRGID
2.1 Ühingu eesmärgiks on ühendada Ameerika päritoluga busside, kastikate ja maasturite omanikke ning aidata kaasa selle arvu suurenemisele Eestis. Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib Ühing arendada majandustegevust ja teenida Ühingule omatulu ning teostada muuhulgas alljärgnevaid tehinguid ja toiminguid:
2.2 Hallata elektroonilisi vahendeid (Koduleht, Facebook)
2.3 Korraldada kokkusaamisi, ühisüritusi ja külastatakse teiste poolt korraldatavaid
2.4 Arendada suhtlust analoogiliste klubidega põhjamaades ja Euroopas
2.5 Koguda annetusi ja toetusi ning võtta vastu muud abi, mis on suunatud Ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks
2.6 Võib sooritada igat liiki tehinguid ja muid juriidilisi toiminguid, omandada, võõrandada ning muul viisil kasutada ja käsutada vara (sealhulgas, kuid mitte ainult, kinnistuid, vallasvara ja mittevaralisi õigusi)
2.7 Annetusi koguda ja vahendada heategevuseks.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kellel on Ameerika päritolu buss, kastikas või maastur, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja ja klubi sisekorra eeskirjade nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus. Arvestades liikmete arvamust.
3.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
3.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Liikmemaksu tasumise tähtajaks on 1 Märts
3.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
3.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu ja pole reageerinud meeldetuletusele liikmemaksu tasumise kohta 1 Märtsiks
3.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
3.4.3 Ühingust välja arvatud isik kaotab kõik klubi poolt pakutavad hüved ja lõpetab klubi sümboolika kasutamise
3.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

IV JUHTIMINE
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
4.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kolm kuni üheksa liiget, kelle (mille) määrab üldkoosolek.
4.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
5.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
5.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.