Klubi reeglid

MTÜ Fullsize
Van & Truck Club
Reeglid

NB! Kõikidele uutele liikmetele tuleb tutvustada klubi reegleid

Uus liige
1. Fullsize klubi liige omab Ameerika päritoluga bussi, kastikat või maasturit.
2. Fullsize klubi liige võtab osa aktiivselt klubi tegevustest, käib kokkusaamistel ja võtab sõna klubi aruteludest.
3. Fullsize klubi liige esindab alati väärikalt oma klubi ja on abivalmis teiste inimeste suhtes.
4. Fullsize klubi liige sõidab alati kainelt ja on liikluses eeskujuks teistele.
5. Fullsize klubi kalendriaasta liikmemaks on alates 01.01.2024a. 100€ aasta ja kui perest kuulub klubisse 2 inimest(mees ja naine) on liikmemaks 150€ aasta, mis tasutakse 1. märtsiks ülekandega MTÜ Fullsize Van&Truck Club kontole EE877700771002867567 (AS LHV Pank Aadress: Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn BIC/SWIFT: LHVBEE22.
6. Fullsize klubiga liitujal tuleb läbida katseaeg 12 kuud näitamaks aktiivsust klubi tegemistes
7. Fullsize klubiga liikmeks astujal on vähemalt ühe Fullsize Klubi liikme soovitus.
8. Fullsize klubi liikmeks astumisel tuleb esitada avaldus Fullsize Klubi kodulehe kaudu. Enne vastuvõtmist peab soovija osalema vähemalt ühel ühisüritusel, et saaksime üksteisega tutvuda! Sobivusel võtame uue liikme vastu kui oleme leidnud ühise meele ja soovija tasub liikmeks astumise tasu 150€ klubikontole.
9. Klubi tunnuslogoga riietuse hulka kuulub soovitatavalt teksariidest vest või tagi.

Fullsize klubi liikmel on õigus:
Osaleda ja olla esindatud Fullsize klubi üritustel ning tegevustes.
Saada Fullsize klubi kodulehele enda autost pilt koos andmetega.
Kasutada Fullsize klubi poolt loodud soodustusi vastavalt klubis kehtestatud korrale.
Esitada arupärimisi ja ettepanekuid Fullsize klubi juhatuse tegevuse kohta ning saada Fullsize klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni.
Kasutada vastavalt kehtestatud korrale Fullsize klubi sümboolikat ja atribuutikat.
Avaldada Fullsize klubi juhatuse või juhatuse liikme suhtes umbusaldust.
Fullsize Klubist välja astuda (sellest tuleb teada anda klubi juhatusele) Fullsize klubi juhatusest välja astudes soovitab juhatusliige enda asemel kedagi liikmetest.
Koosolekust võivad osa võtta kõik klubi liikmed ja toetajad. Hääleõigust omavad klubiliikmed, kes on tasunud kalendriaasta liikmemaksu või liikmeks astumise maksu.

Fullsize klubi liikmed on kohustatud:
Järgima Fullsize klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja üldkogu poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte.
Osalema Fullsize klubi tegevuses ja arengus, osaledes vähemalt ühel üritusel aasta jooksul.
Osalema Fullsize klubi üldkoosolekul! Kui üldkoosolekul ei saa mõjuval põhjusel osaleda, siis tuleb sellest teavitada juhatust.
Hoidma ja kaitsma Fullsize klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.
Jälgima, et Fullsize klubi sümboolikat ning nime ei kasutataks vääradel eesmärkidel.
Tasuma õigeaegselt liikmemaksu.
Fullsize klubi toetajaliikmeks võivad olla füüsilised- ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa Fullsize klubi eesmärkide elluviimisele.
Liikmelisust Fullsize klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda.

Liikme võib Fullsize klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
– Ta ei täida Fullsize klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Fullsize klubi moraalselt või materiaalselt;
– Jätab süstemaatiliselt täitmata Fullsize klubi valitud organite ning juhatuse poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte ja kohustusi;
– On jätnud vastavalt kehtivale korrale tasumata Fullsize klubi liikmemaksu;
Fullsize klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Fullsize klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest teatada;
Liikmelisuse lõppemisel liikmemakse ei tagastata, samuti ei tagastata isiku poolt tehtud rahalisi ja materiaalseid annetusi.

Van & Truck Club of Estonia Club Fullsize on loodud 5.10.2008, Tallinnas.

MTÜ Fullsize Van & Truck Club äriregistri esmakande kuupäev on 15.12.2017.

Lugupidamisega
MTÜ Fullsize Van & Truck Club